REGULAMIN
 1. ORGANIZATOR

Organizatorem jest Fundacja Słoneczna Jesień działająca przy Domu Pomocy Społecznej w Gdyni i Dom Pomocy Społecznej w Gdyni. Zadanie wspierane jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ze środków PFRON.

 

II   MIEJSCE WYDARZENIA-GALI FESTIWALOWEJ

Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni, przy ul. Józefa Bema 26

– godzina rozpoczęcia Gali 10.30

– planowane zakończenie Gali ok. godz. 14.00

– przyjazd beneficjentów Domów najpóźniej do godziny 10.00 (własny transport)

 

III. CELE

Nadrzędnym celem WYDARZENIA-GALI jako głównego elementu całego projektu jest inspirowanie do podjęcia aktywności artystycznej i integracji osób niepełnosprawnych zamieszkałych w różnych Domach Pomocy Społecznej województwa pomorskiego.

 

 IV. BENEFICJENCI PROJEKTU

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby , których niepełnosprawność potwierdzona jest zaświadczeniem lub orzeczeniem lekarskim, które są zamieszkałe w Domach Pomocy Społecznej na terenie województwa pomorskiego.

 

V. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Grupa składa się z 10 osób niepełnosprawnych mieszkańców domu pomocy społecznej, grupa wybiera lidera wyłonionego spośród pracowników domu.

 

 1. Grupa w swojej placówce przygotowuje zadanie programowe np. wiersz (do wyboru forma artystyczna- pantomima, skecz, piosenka lub inne) i film obrazujący życie w swoim Domu.
 2. Grupa zobowiązuje się do systematycznego przesyłania materiałów (filmiki, zdjęcia i komentarze dotyczące pracy nad swoim projektem), które będą zamieszczane na stronie internetowej www.naszdomnaszezycie.pl

 

 1. Grupy mogą zgłaszać chęć udziału w projekcie za pośrednictwem swojego Domu Pomocy Społecznej do 15 sierpnia 2015r. pod nr tel. 58 6220624.

 

 1. Uczestnicy Grupy wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku w oparciu o art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000r. nr 80, poz. 904 z późn. zm. i przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. nr 133, poz.833) w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Projektu. Druk Oświadczenia na stronie www.naszdomnaszezycie.pl w zakładce Regulamin.

 

VI. ELEMENTY PREZENTACJI KONKURSOWEJ

 1. Przygotowanie prezentacji konkursowej składającej się z trzech elementów:
 2. a) opiekun grupy dokonuje 3-minutowej prezentacji zawierającej następujące elementy: typ Domu, lokalizację Domu, przestawia uczestników Grupy oraz formę prezentacji konkursowej.
 3. b) zaprezentowanie 4-minutowego repertuaru (piosenka, skecz, pantomima lub inna forma sceniczna) przez Grupę.
 4. c) zaprezentowanie 4-minutowego filmu, obrazującego życie Domu

 

CECHY PREZENTACJI

 1. Prezentacja konkursowa (3 części) nie może przekraczać 11 minut.
 2. Wszystkie prezentowane elementy powinny stanowić spójny spektakl.
 3. Część prezentacji konkursowej można dowolnie łączyć.
 4. Wszystkie części prezentacji mogą dotyczyć tylko jednego aspektu domowej codzienności,

tzn. w prezentacji   nie należy pokazywać całego przekroju działalności Domu, tylko jeden wybrany element odzwierciedlający aktywną stronę życia w społeczności Domu.

 1. Materiały mogą zawierać fragmenty filmów i zdjęcia wykonane w okresie funkcjonowania placówki.
 2. Prezentację konkursową (film) należy przesłać w formie pliku mp4 najpóźniej 7 LISTOPADA 2015r. pocztą (płytka) na adres: Fundacja Słoneczna Jesień ul. Pawia 31, 81-078 Gdynia, lub e mailem: sloneczna-jesien@wp.pl
 3. Wymagania techniczne dotyczące formy scenicznej (ilość mikrofonów, ewentualnie rekwizyty np. stół, krzesła, urządzenia odtwarzające dźwięk) należy zgłosić najpóźniej do 7 LISTOPADA 2015r.

 

VII. ORGANIZACJA GALI KONKURSOWEJ

 1. Przyjazd Beneficjentów (Domy) do godziny 10.00
 2. Prezentacja – Gala festiwalowa
 3. Przerwa kawowa, w tym czasie JURY dokonuje oceny zaprezentowanych form artystycznych
 4. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród
 5. Występ – Niespodzianka

 

VIII. OCENA I NAGRODY

 1. Komisję Artystyczną powołuje Organizator.
 2. Powołana przez Organizatora Komisja Artystyczna oceniać będzie poszczególne elementy prezentacji, najwyżej punktowane będą prezentacje radosne, żartobliwe i angażujące jak największą ilość osób (film) – Mieszkańcy i Pracownicy
 3. Przewidziane są nagrody: nagroda główna – kamera i dwie nagrody wyróżnienia – aparaty fotograficzne.

 

IX. INFORMACJE ORGANIZACYJNE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do filmowania, fotografowania i nagrywania prezentacji, a powstały materiał będzie jego wyłączną własnością. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do

zwielokrotnienia dowolną techniką oraz nieograniczone w czasie i przestrzeni wprowadzenie do obrotu, w tym w szczególności do emisji radiowych i telewizyjnych drogą naziemną i satelitarną oraz w telewizjach kablowych, upowszechnienie w Internecie oraz druku.

 1. Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest wyrażeniem zgody na powyższe warunki.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe w trakcie Wydarzenia.
 3.  Sprawy nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
 1. Wszelkie dodatkowe informacje na temat Wydarzenia można uzyskać na stronie   www.naszdomnaszeżycie.pl
 1. Organizator zapewnia opiekę merytoryczną i organizacyjną.
 2. Organizator zastrzega sobie w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie, o których zainteresowani zostaną poinformowani telefonicznie i na stronie www.naszdomnaszezycie.pl